Privacy Policy

Thông báo này mô tả Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân nào về khách hàng chúng tôi tập hợp? Dưới đây là các loại thông tin chúng tôi thu thập được.

 • Thông tin bạn cho chúng tôi: Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác. Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được nhiều tính năng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho các mục đích như đáp ứng yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn.
 • Thông tin tự động: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi. Ví dụ: giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng "cookie" và chúng tôi có được một số loại thông tin nhất định khi trình duyệt Web của bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Điều gì về Cookies?

 • Cookie là số nhận dạng chữ và số mà chúng tôi chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web để cho phép các hệ thống của chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn, để cung cấp một số tính năng nhất định và cho phép lưu trữ các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn giữa các lần truy cập.
 • Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới hoặc cách tắt cookie hoàn toàn.

Chúng tôi có chia sẻ thông tin chúng tôi nhận được không?

Chúng tôi chia sẻ thông tin như được mô tả dưới đây.

 • Doanh nghiệp và cá nhân: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và cá nhân khác và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các doanh nghiệp và cá nhân đó.
 • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân khác để thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm cung cấp dịch vụ trang web, thực hiện đơn đặt hàng, gửi gói, gửi thư bưu chính và e-mail, xử lý thanh toán thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Họ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình, nhưng có thể không sử dụng nó cho các mục đích khác.
 • Kinh doanh Chuyển: Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các cửa hàng, công ty con hoặc đơn vị kinh doanh. Trong các giao dịch như vậy, thông tin khách hàng thường là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn tuân theo những lời hứa trong bất kỳ Chính sách bảo mật nào đã tồn tại (tất nhiên trừ khi khách hàng đồng ý khác).
 • Bảo vệ và bảo vệ người khác của chúng tôi: Chúng tôi phát hành tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp; thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và của những người dùng của chúng tôi và những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Với sự đồng ý của bạn: Khác với quy định ở trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi thông tin về bạn có thể đến bên thứ ba và bạn sẽ có cơ hội chọn không chia sẻ thông tin.

Làm thế nào Secure là Thông tin về tôi?

 • Thông tin của bạn được bảo vệ trong quá trình truyền bằng phần mềm Lớp cổng bảo mật (SSL), mã hóa thông tin bạn nhập.
 • Chỉ bốn chữ số cuối của số thẻ tín dụng của bạn được tiết lộ khi xác nhận đơn hàng. Tất nhiên, toàn bộ số thẻ tín dụng được truyền đến công ty thẻ tín dụng phù hợp trong quá trình xử lý đơn hàng.
 • Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ chống truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn. Hãy chắc chắn để đăng xuất khi sử dụng máy tính dùng chung.

Tôi có thể Truy cập thông tin nào?

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin về tài khoản của bạn và các tương tác của bạn với chúng tôi cho mục đích giới hạn để xem và, trong một số trường hợp nhất định, cập nhật thông tin đó.

Tôi có những lựa chọn nào?

 • Như đã thảo luận ở trên, bạn luôn có thể chọn không cung cấp thông tin, mặc dù có thể cần phải mua hàng hoặc tận dụng các tính năng nhất định.
 • Bạn có thể thêm hoặc cập nhật một số thông tin nhất định trên các trang như những thông tin được tham chiếu trong "Tôi có thể Truy cập thông tin nào?". Khi bạn cập nhật thông tin, một bản sao của phiên bản trước có thể được lưu giữ trong hồ sơ của chúng tôi.
 • Phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới hoặc cách tắt cookie hoàn toàn.

Điều khoản sử dụng, thông báo và sửa đổi

Nếu bạn chọn truy cập trang web này, chuyến thăm của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm các hạn chế về thiệt hại, giải quyết tranh chấp và áp dụng luật pháp của tiểu bang Washington. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng cũng sẽ thay đổi. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn.

  Bán

  Không có sẵn

  Bán hết